Suvažiavimas

Federacijos aukščiausiasis organas – Federacijos narių suvažiavimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Eilinis Federacijos narių suvažiavimas šaukiamas Federacijos vykdomojo komiteto nutarimu vieną kartą per metus, ne vėliau kaip per mėnesį po pasaulio plento čempionato. Ataskaitinis rinkiminis Federacijos narių suvažiavimas šaukiamas po vasaros Olimpinių žaidynių iki kalendorinių metų, kuriais vyko vasaros Olimpinės žaidynės, metų pabaigos. Vykdomajam komitetui nutarus arba ne mažiau kaip 1/3 Federacijos narių rašytiniu prašymu, per mėnesį turi būti šaukiamas neeilinis Federacijos narių suvažiavimas.
4.3. Federacijos narių suvažiavimas:
4.3.1. keičia Federacijos įstatus ir vidaus darbo reglamentus;
4.3.2. slaptu ar atviru balsavimu ketverių metų laikotarpiui renka Federacijos prezidentą, kurį raštu pasiūlo ne mažiau kaip 1/5 Federacijos narių. Federacijos prezidento siūlymu renka pirmąjį viceprezidentą ir viceprezidentą, generalinį sekretorių ir vieną Federacijos vykdomojo komiteto narį, taip pat renka vieną viceprezidentą ir penkis vykdomojo komiteto narius, kuriuos raštu pasiūlo ne mažiau kaip 1/4 Federacijos narių . Renka revizijos komisiją iš trijų narių.
4.3.3. suteikia Federacijos garbės nario vardą;
4.3.4. tvirtina praėjusių metų finansinę ataskaitą;
4.3.5. vertina Federacijos vykdomojo komiteto metinę veiklą;
4.3.6. tvirtina ilgalaikę ( keturmečio) dviračių sporto plėtojimo programą;
4.3.7. renka atstovus į LTOK Generalinę asamblėją;
4.3.8. tvirtina metinę veiklos programą, nustato stojamojo mokesčio ir narių mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;
4.3.9. tvirtina revizijos komisiją;
4.3.10. tvirtina revizijos komisijos ataskaitą;
4.3.11. sprendžia kitus svarbiausius Federacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti kitiems valdymo organams ir kurie įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę.
4.4. Federacijos narių suvažiavimas gali atšaukti bet kurį Federacijos vykdomojo komiteto narį nepasibaigus jo kadencijai, jeigu to raštiškai prašo ne mažiau kaip 1/2 Federacijos narių, nurodančių tokio atšaukimo svarbius motyvus (nelanko posėdžių, nedalyvauja Federacijos visuomeninėje veikloje, šiurkščiai nusižengia etikos ar moralės principams).
4.5. Kvietimai į suvažiavimą ir suvažiavimo darbotvarkė išsiuntinėjami Federacijos nariams ne vėliau kaip 30 dienų iki suvažiavimo. Kartu su kvietimu turi būti išsiųsti pagrindinių dokumentų, teikiamų svarstyti suvažiavime, projektai ir ataskaitos.
4.6. Prieš pradedant suvažiavimą mandatų komisija patvirtina kiekvieno atstovo (delegato) dalyvavimo suvažiavime teisėtumą.
4.7. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Federacijos narių.
4.8. Suvažiavime pirmiausia balsuojama dėl darbotvarkės ir jos pakeitimų. Pradedama balsuoti nuo paskutinio pasiūlymo;
4.9. Kiekvienas delegatas turi po vieną balsą. Sprendimas, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais delegatais) . Sprendimams priimti dėl Federacijos įstatų pakeitimo, Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (likvidavimo ar reorganizavimo) reikia ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių delegatų (atstovų).
4.10. Suvažiavimui nusprendus galima balsuoti tiek atviru, tiek uždaru balsavimu;
4.11. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, Federacijos vykdomasis komitetas per 30 dienų šaukia pakartotinį suvažiavimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek susirinks suvažiavimo delegatų;
4.12. Suvažiavimo sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos. Suvažiavimo nutarimai įforminami nutarimais, kuriuos pasirašo Federacijos prezidentas ir per 10 dienų išsiuntinėjami Federacijos nariams;
4.13. Suvažiavimo protokolą rašo vienas iš Federacijos direktorato darbuotojų arba prezidento paskirtas asmuo;